PODMIENKY ZMLUVY
 

•  Prihlasujúca organizácia /objednávateľ/ akceptuje ponuku dodávateľa /MENITS s.r.o./ a záväzne objednáva zaradenie účastníka do kurzu / v zmysle Obchodného zákonníka /.

•  Cena kurzu je stanovená dohodou v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

•  Objednávatel môže v prípade potreby vyslať za prihláseného účastníka náhradníka .

•  Pri Vašej neúčasti po uzávierke prihlášok poplatok nevraciame.

•  Na základe Vašej záväznej prihlášky Vám bude zaslaná proforma faktúra.

•  3 dni pred začiatkom seminára Vám e-mailom zašleme pozvánku na seminár.

•  V cene seminára je zahrnuté občerstvenie a pracovné materiály.

•  Podpísaním a zaslaním záväznej prihlášky potvrdzujeme, že súhlasíme s podmienkami zmluvy a uhradíme kurzovné.

MENTIS s.r.o. je platiteľom DPH!

Číslo nášho účtu: TATRA Banka
č. účtu: 2629803360/1100
IČO: 35 978 791
DIČ: 2022126744
IČ DPH: SK2022126744

Var. symbol: datum skolenia

NAJ.sk